> O firmie > Polityka IMS

Polityka IMS

(IMS - INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM)

Dla zapewnienia tworzenia integrowanego management systemu, jego utrzymania, rozwoju i trwałego ulepszania w spółce DUVAS-UNI,s.r.o. jest przyjęta następująca polityka:

• Podstawową orientacją spółki jest osiągnięcie tego, aby spółka stała się poszukiwanym partnerem handlowym i dostawcą w zakresie projektowania, produkcji i serwisu maszyn kopalnianych i innych maszyn i urządzeń, u którego będzie wytworzone poczucie pewności nie tylko dla klienta, ale również dla pracowników spółki,

• Kierownictwo spółki w pełni utożsamia się z wymaganiami norm ČSN EN ISO grupy 9000:2001, ČSN EN ISO grupy 14000:2005 i specyfikacji OHSAS grupy 18000:1999, to znaczy z zasadami skutecznego wprowadzania i ciągłego udoskonalania kierowania procesami mającymi wpływ na jakość produktu, środowisko oraz bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy pracy w spółce,

• Stwarzanie odpowiednich warunków dla kształcenia pracowników spółki i podwyższania ich kwalifikacji,

• Kierownictwo spółki ustawicznie wytwarza potrzebne zasoby organizacyjne, personalne i finansowe do kierowania, rozwoju i ulepszania systemu jakości, systemu ochrony środowiska i systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy,

• Trwałym celem jest nieustanne ulepszanie naszej działalności i zapewnianie jakości naszych produktów,

• Ważny współudział w tworzeniu jakości naszych produktów, przestrzeganie systemu ochrony środowiska i ochrony zdrowia przy pracy mają nasi poddostawcy, dlatego będziemy z nimi rozwijać stałą aktywną współpracę w wyjaśnianiu wzajemnych wymagań w zakresie dostarczanych produktów,

• Kierownictwo spółki będzie przeprowadzać systematyczne kontrole integrowanego management systemu,

• Spółka będzie ustalać cele jakości, cele i wartości docelowe w zakresie środowiska i cele w zakresie BOZP w celu utrzymania i ustawicznego ulepszania integrowanego management systemu,

• Pracownicy spółki będą pełnić wymagania przepisów prawnych i inne wymagania obowiązujące w zakresie środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z podkreśleniem prewencyjnego traktowania tej problematyki,

• W ramach możliwości technicznych i ekonomicznych będziemy minimalizować powstawanie odpadów,

• Zwiększając wymagania w zakresie kontroli materiałów na wejściu i samych procedur technologicznych zapobiegniemy marnotrawieniu surowców i energii,

• Wszyscy pracownicy będą brać udział w ustalaniu niebezpieczeństw, analizie i kierowaniu ryzykami w spółce,

• Kierownictwo spółki zobowiązuje się, że swoim nieustannym ulepszaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy będzie ograniczać ryzyko chorób, wypadków i awarii na stanowiskach pracy,

• Poprzez konsekwentne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracownicy będą minimalizować występowanie urazów w pracy i chorób zawodowych.

Tisk aktuální strany